Nadační Fond Hyundai
Rozdělování prostředků

Rozvoj občanské společnosti a ochrana životního prostředí v Moravskoslezském kraji - grantové kolo 2023/2024

 

6. 10. 2023

Příjem žádostí v grantovém kole pro rok 2023/2024 jsme dnes ukončili.

 

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro občanské spolky, knihovny, školy i aktivní jednotlivce na podporu komunitní činnosti, vyšší zapojení občanů a rozvoj občanských organizací. Grantové kolo administruje Nadace OSF.

Cílem Nadačního fondu Hyundai je podpořit v oblasti Moravskoslezského kraje, zejména na území bývalých okresů Karviná, Nový Jičín a Frýdek-Místek: 

 1. ochranu a zlepšení životního prostředí
 2. rozvoj občanské společnosti


Priority fondu:

 • občanské aktivity a projekty iniciované komunitou / lokálního charakteru, které mají pozitivní dopad a přínos pro místní komunitu a komunitní život
 • projekty zaměřené na environmentální témata a zlepšování životního prostředí
 • projekty malých a místních organizací a obcí
 • vysoká míra aktivního zapojení veřejnosti a aktivních jednotlivců, včetně studentů
 • spolupráce místních aktérů - obec, nevládní organizace, knihovna, škola apod.
 • mezigenerační sdílení
 • větší zapojení dobrovolníků a dobrovolnické aktivity na místní úrovni

 

Tematické oblasti:

1. Občanská participace a advokační aktivity

Nadační fond Hyundai podpoří projekty, které:

 • zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů v obci a podílejí se na tvorbě místních politik/nařízení/vyhlášek apod.
 • vedou ke spolupráci s veřejnou správou (samosprávou) a veřejnými institucemi
 • kontrolují činnost politiků a veřejných institucí
 • směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy, zejména v oblasti životního prostředí
 • podporují informovanost veřejnosti, transparentnost rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky
 • prosazují a hájí zájem místní komunity (advokační aktivity)

Možné oblasti podpory:

 • zapojení veřejnosti do komunitního plánování
 • příprava informační kampaně na lokální úrovni
 • vzdělávání, konzultace a mentoring politiků, veřejných institucí a NNO v tématu občanské participace
 • poradenství, právní služby a konzultace pro občany
 • zapojení se do tvorby veřejných politik, vypracování odborných posudků a analýz na obranu veřejného zájmu v komunitě
 • advokační a lobbingové aktivity ve prospěch místní komunity
 • petiční akce, organizace místních referend apod.

2. Komunitní činnost

Nadační fond Hyundai podpoří projekty, které:

 • jsou zaměřeny na přípravu, pořádání a evaluaci vzdělávacích, volnočasových a integračních aktivit
 • podporují udržitelný rozvoj regionu / zlepšují stav životního prostředí
 • inovativním či angažovaným způsobem (uměním) reagují na současné společenské problémy lokálního charakteru
 • inovativním či netradičním způsobem aktivují místní komunitu, zapojují a propojují různé místní aktéry
 • podporují činnost místních spolků

Podpora se nevztahuje na:

 • projekty, které svou podstatou mají být financovány z obecních rozpočtů
 • projekty bez významného inovativního prvku
 • pravidelně se opakující kulturní aktivity (festivaly, koncerty)
 • realizaci sportovních turnajů a aktivit
 • poskytování sociálních služeb, zajištění vybavenosti zařízení sociální péče a jiných zařízení působících v sociální sféře
 • činnosti spolků či sdružení, které nemají dopad na místní komunitu (oddílové aktivity, zájezdy apod.)

3. Posílení občanských organizací

Nadační fond Hyundai podpoří projekty, které:

 • vedou k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost
 • podporují profesionalizaci organizace, zejména v oblasti řízení, fundraisingu a budování komunit, poskytování služeb a komunikace v rámci dané komunity, s místní samosprávou, spolupracujícími subjekty apod.
 • posilují znalosti a dovednosti organizace pro používání digitálních technologií s cílem zefektivnit práci a komunikaci v online prostředí

Možné oblasti podpory:

 • fundraisingové dovednosti, PR a marketing
 • tvorba strategického plánu organizace
 • práce s příznivci/klienty/cílovou skupinou, mapování potřeb komunity
 • síťování, sdílení zkušeností, spolupráce a zapojení do platforem
 • rozvoj dobrovolnictví
 • posílení digitálních kompetencí a nástrojů organizace 

 

O příspěvek se mohou ucházet:

Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí, knihovny, školy. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.
Rozhodující je místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.

Období realizace projektu:

Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 1. 2024, projekty musejí být ukončeny nejpozději do konce června 2025.

Maximální výše nadačního příspěvku:

500 000 Kč

Minimální výše nadačního příspěvku (grantu) není určena. Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.

Podmínky čerpání nadačního příspěvku:

 • Rozpočet a vyúčtování projektu: Při schvalování rozpočtu (výše nadačního příspěvku) se přihlíží k hospodárnosti a účelnosti plánovaných výdajů. Podpořená organizace si může zvolit jeden ze dvou způsobů vyúčtování projektu, a to na základě: a) doložení skutečných nákladů, b) finančního paušálu stanoveného na začátku projektu dle plánovaných milníků projektu (podrobněji viz příloha).
 • Nepřímé náklady: jsou možné až do výše 10% z celkových přímých nákladů projektu.
 • Rozvoj organizace: Povinnou součástí rozpočtu je položka ve výši 10 % z celkových přímých nákladů projektu určená na rozvoj organizace. (Netýká se podpořených jednotlivců a projektů s celkovými náklady pod 50 tisíc korun nebo projektů podpořených v tematickém zaměření 3. Posílení občanských organizací.)
 • Maximální výše investičních nákladů: V předkládaném projektu musí převažovat aktivity neinvestičního charakteru nad aktivitami investičními. Investiční náklady mohou být bez ohledu na celkovou výši rozpočtu podpořeny maximálně částkou 100 000 Kč.
  Investicemi se rozumí pořizování nebo náklady na úpravu, opravu či zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, tj. zejména movitých věcí, budov, staveb, vybavení, samostatných zařízení, plotů, porostů, zvířat nebo děl, na které se vztahuje ochrana autorských práv včetně počítačových programů, jehož provozně-technické funkce jsou delší než jeden rok.
 • Kofinancování: Finanční spoluúčast není podmínkou udělení nadačního příspěvku. Nadační příspěvky mohou být použity i ke kofinancování aktivit, které jsou v souladu s cíli tohoto grantového kola.

Kritéria výběru:

 • smysluplnost aktivit, jejich společenská potřebnost a prospěšnost
 • realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
 • udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
 • ztížená financovatelnost z jiných zdrojů

Nebudou podpořeny projekty:

 • převážně investičního charakteru bez zjevného pozitivního přesahu pro danou komunitu
 • komerčního charakteru bez významného sociálního či environmentálního přesahu
 • bez jakéhokoliv zapojení veřejnosti
 • směřující k podpoře politických stran a hnutí
 • jednorázové, kulturně-zábavního charakteru bez výraznějšího komunitního přesahu

Harmonogram:

 • uzávěrka grantového kola je v pátek 6. října 2023 ve 12:00 hod.
 • výsledky grantového kola budou zveřejněny v listopadu 2023

Postup podávání žádostí:

 • Projektová žádost se vyplňuje jen elektronicky na stránkách https://granty.nadaceosf.cz/. Před vyplněním formuláře je nutné žadatele do systému zaregistrovat (pokud v minulosti nežádal o podporu).
 • Informace pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele.

Povinné přílohy žádosti (které se nahrávají jako soubory do Grantysu):

 • rozpočet projektu zpracovaný v excelu, viz vzor
 • výroční zpráva organizace žadatele (v případě, že ji organizace vydává)
 • výkaz hospodaření za předchozí rok (platí pro obce, příspěvkové organizace, knihovny, školy, organizace s rozpočtem nad 1 mil. Kč)

 

Více informací a kontaktní osoba:

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu.

Prezentace z informačního webináře pro zájemce o grant ze 7. 9. 2023.

V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, neváhejte se s dotazem nebo žádostí o konzultaci či konkrétní tipy obrátit na koordinátorku projektu:

Anna Zach Kapustová
nfh@nfh.cz

Kontaktní osoba pro případ technických potíží s přípravou a předložením žádostí v databázi Grantys:
Petr Svatoš – IT Manager
podpora.grantys@osf.cz , tel: +420 226 227 733

Prosím, neposílejte projektové záměry mailem k posouzení. Nebudeme moci se jim věnovat.

Praktické informace

Kontaktní adresa administrující nadace:
Nadace OSF
Hradecká 18, 130 00 Praha 3

nfh@nfh.cz

Ke stažení

Příručka pro žadatele:
Příručka (PDF)

FAQ - Nejčastější dotazy související s výzvou:
Časté dotazy (PDF)

Pomozte nám dát vědět o výzvě i ostatním:
Informační leták k vyvěšení nebo rozeslání


Nadace OSF © All rights reserved 2007-2024 / Kontakt: nfh@nfh.cz